PODCAST.DDDN

Năm 2023 phát triển năng lượng tái cần tháo gỡ 3 vấn đề lớn

January 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Năm 2023 phát triển năng lượng tái cần tháo gỡ 3 vấn đề lớn
Show Notes

Phát triển năng lượng tái tạo cần tháo gỡ 3 vấn đề cấp bách, gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem xét lại việc thực thi quy hoạch và nâng cấp đường dây truyền tải để thu hút đầu tư.