PODCAST.DDDN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

October 25, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
Show Notes

Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế số, việc quan trọng nhất là nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về bản chất thực sự của chuyển đổi số.