PODCAST.DDDN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ: Không gian phát triển mới của doanh nghiệp

October 25, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ SỐ: Không gian phát triển mới của doanh nghiệp
Show Notes

Doanh nghiệp càng lớn mạnh càng tham gia tốt hơn vào nền kinh tế số và có cơ hội trở thành một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu.