PODCAST.DDDN

Sửa đổi Luật Căn cước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

October 25, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Sửa đổi Luật Căn cước để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Show Notes

Ngày 25/10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.