PODCAST.DDDN

Phúc lợi tốt cho lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

October 30, 2023 diendandoanhnghiep
PODCAST.DDDN
Phúc lợi tốt cho lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Show Notes

Tại Nghị quyết số 41 - NQ/TW, Bộ Chính trị chỉ đạo cần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thực chất giữa doanh nghiệp và người lao động.